બાગાયતી ઉત્પાદન ના કોમોડિટી, કૃષિના 101 કોમોડિટીઝ....
ઉદ્દેશો

ઉદ્દેશો

 • To co-ordinate the working of the market committee for developing the market yard /sub-yard.
 • To undertake the State level planning of the development of agricultural produce markets subject to directions of the State Government.
 • To administer the Development Fund.
 • To supervise and guide the market committees on request in respect of the preparation of plans as also the construction of infrastructural facilities in the market yards.
 • To assist, undertake collection, compilation and publication of market intelligence and statistics as also to promote market survey and conducting research in the filed of agricultural marketing.
 • To promote and undertake grading and standardization of agricultural produce.
 • To arrange and organize seminars, workshops, camps, conferences and exhibitions in the state on agricultural marketing.
 • To grant subsidy and loans to needy market committees for the purpose of this Act.
 • To provide technical and legal assistance to the market committee on request.
 • To promote and assist marketing of agricultural produce in areas where there is no regulation of market under this Act.
 • ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ
 • ગુજરાત સરકાર
 • જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation