બાગાયતી ઉત્પાદન ના કોમોડિટી, કૃષિના 101 કોમોડિટીઝ....
જાહેરનામા અને પરીપત્રો

જાહેરનામા અને પરીપત્રો

ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 25-02-2009 gujmab/Agmark/1252/2009 અગ્માંર્ક્નેત યોજના agmarknet_270209.pdf (774 KB)
2 17-01-2009 gujmabo/bhav/09 પરીપત્ર circular.pdf (375 KB)
  • ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ
  • ગુજરાત સરકાર
  • જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation