બાગાયતી ઉત્પાદન ના કોમોડિટી, કૃષિના 101 કોમોડિટીઝ....
સંપર્ક

સંપર્ક માહિતી

ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ બજાર બોર્ડ

ઓફિસ સરનામું:

બ્લોક -૧૯, ૨જે માળ, ડો જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૦, ગુજરાત (ભારત)

ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૦૦૬ , ૨૩૨૫૪૦૦૭ , ૨૩૨૫૪૦૦૮ , ૨૩૨૫૪૦૦૯
ફેક્સ નંબર : ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૦૧૮

સ્થાન

Gujarat State Agriculture Marketing Board
  • ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ
  • ગુજરાત સરકાર
  • જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation