બાગાયતી ઉત્પાદન ના કોમોડિટી, કૃષિના 101 કોમોડિટીઝ....
બંધારણ

બંધારણ

The Gujarat State Agricultural Marketing Board was established in 1985 under the provisions contained in section 34 and 34 A (1) of the Gujarat Agricultural Produce Market Act, 1963.

The Board consists of 19 members as below:

 • Chairman - to be nominated by State Government
 • Nine Agriculturist members.
 • Three Trader Members to be elected by Market Committees Of the State.
 • The Secretary of Agriculture Department
 • Secretary of Cooperation Department a
 • Registrar of Cooperative Societies.
 • The Director of Agricultural Marketing.
 • The Agricultural Marketing Adviser- GOI, Faridabad
 • The Managing Director - Ex-Officio is other nominated Member on the Board.
 • ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ
 • ગુજરાત સરકાર
 • જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation