બાગાયતી ઉત્પાદન ના કોમોડિટી, કૃષિના 101 કોમોડિટીઝ....
સરનામું

સરનામું

ગુજરાત રાજય કૃષિ બજાર બોર્ડ ગાંધીનગરના સદસ્‍યોશ્રીઓના ટેલીફોન નંબર સરનામા

નં. નામ ટેલીફોન નંબર
મોબાઈલ ઘર ઓફીસ બજાર સમિતિ અન્‍ય સંસ્‍થા
શ્રી રમણભાઈ એન. પટેલ (માન.અધ્‍યક્ષશ્રી) મુ.પો. પુણા,(કુભારીયા) તા.ચોર્યાસી,જિ. સુરત ૯૮૨૪૧૦૯૫૪૦ ૦૨૬૨૨ -૨૮૫૫૫૬૬ ૦૭૯- ૨૩૨૫૪૦૦૫ (માર્કેટીંગ બોર્ડ) ૦૨૬૧-૨૩૩૬૪૫૩ ૦૨૬૨૨ -૨૮૧૦૫૦/ ૨૮૧૨૫૩/
શ્રી સુભાષભાઈ વી. ડોડીયા (માન.સદસ્‍યશ્રી) ૧પ- બીલેશ્વર સોસાયટી, માઈક્રોવેવ ટાવરની પાસે, વેરાવળ રોડ, મુ. કોડીનાર, જિ. જુનાગઢ. પીન - ૩૬ર૭ર૦. ૯૮૨૪૨૩૩૪૧૧ ૦૨૭૯૫ ૨૨૦૧૨૧ ૦૨૭૯૫ ૨૨૦૮૪૫ ૦૨૭૯૫ ૨૨૦૪૮૧
શ્રી કેશરભાઈ પરથીભાઈ ચૌધરી (માન.સદસ્‍યશ્રી) મુ.પો. માહી, તા. વડગામ, જિ. બનાસકાંઠા (ઉ.ગુ).પીન-૩૮પર૧૦. ૯૪૨૭૬૪૩૨૦૯ ૯૯૨૫૪૭૯૫૩૧ ૦૨૭૩૯ ૨૭૧૩૫૫ ૦૨૭૩૯ ૨૬૧૩૩૬ ૦૨૭૩૯ ૨૬૧૧૩૧
શ્રી કેતનકુમાર દિનેશભાઈ પટેલ (માન.સદસ્‍યશ્રી) મુ.પો. વિસલપુર, તા.દસ્‍કોઈ, જિ. અમદાવાદ. પીન-૩૮રર૧૦. ૯૦૯૯૦૬૫૪૪૪ ૦૭૯ ૨૫૩૨૩૬૩૪
શ્રી વીરાભાઈ માલાભાઈ નાડોદા (માન.સદસ્‍યશ્રી) મુ. ઓરૂમાણા, તા. શંખેશ્‍વર, જિ. પાટણ. પીન-૩૮૪ર૪૦. ૯૯૨૫૭૩૩૬૦૩
શ્રી નાગજીભાઈ માવજીભાઈ વાઘાણી (માન.સદસ્‍યશ્રી) મુ. ખિજડીયા (મો),પાલીતાણા, જિ.ભાવનગર ૯૪૨૬૨૭૨૪૪૨ ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૨૧૮
શ્રી પ્રદિપભાઈ પરસોત્‍તમભાઈ સોજીત્રા (માન.સદસ્‍યશ્રી) ભભશકિત-ભકિતભભ માણેકપરા, ભગવતી ચોક, મુ. અમરેલી, જિ. અમરેલી. ૯૪૨૬૪૨૨૯૯૯ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૧૨૨ ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૯૪૧
શ્રી બાબુભાઈ ખીમાભાઈ કટારા (માન.સદસ્‍યશ્રી) ગામડી રોડ, પંચશીલ સોસાયટીની સામે, મુ. પો. તા.ઝાલોદ, જિ. દાહોદ-૩૮૯૧૭૦. ૯૭૨૬૫૩૩૭૭૭ ૦૨૬૭૯ ૨૨૫૧૧૧ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૨૩૯ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૧૪૫
શ્રી પ્રકાશભાઈ સેંઘાભાઈ (માન.સદસ્‍યશ્રી) ઠે. રામનગર, મુ. ઉનાવા, તા.ઉંઝા, જિ. મહેસાણા, પીન - ૩૮૪૧૬૦. ૯૮૨૫૦૫૨૨૦૨ ૦૨૭૬૭ ૨૫૫૧૫૮ ૦૨૭૬૭ ૨૫૪૨૫૦ ૨૪૦૦૪૮ ૦૨૭૬૭ ૨૫૫૯૨૮
૧૦ શ્રી જિતેન્‍દ્રસિંહ માનસિંહજી વાઘેલા (માન.સદસ્‍યશ્રી) ૧, સાકેત બંગલો, વસુમાહિલ્‍સ બંગાલાની સામે, વસ્‍ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧પ. ૯૯૨૫૧૪૬૧૧૯ ૯૦૯૯૦૯૬૧૧૯ ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૬૬૬ ૦૨૭૧૭ ૨૨૩૨૨૧ ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૨૨
૧૧ શ્રી વિનોદભાઈ સમજુભાઈ હપાણી (માન.સદસ્‍યશ્રી) મુ.લિમદ્રા,(ગીર),તા. વિસાવદર,જિ. જુનાગઢ ૯૮૨૫૨૨૦૧૬૮
૧ર શ્રી મુકેશભાઈ પ્રાગજીભાઈ ઠકકર (માન.સદસ્‍યશ્રી) (મુકેશ ટ્રેડીંગ કું.), ૧૬, ગંજ બજાર, ધાનેરા, જિ. બનાસકાંઠા-૩૮પ૩૧૦. ૯૪૨૬૩૧૦૦૨૫ ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૩૯૧ ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૨૯૧ ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૦૩૮ ૦૨૭૪૮ ૨૨૩૦૯૧
૧૩ સચિવશ્રી, કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, સચિવાલ, ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૨૮
૧૪ શ્રી એન.બી. ઉપાદયાયા, આઇ.એ. એસ (માન.સદસ્‍યશ્રી) સહકાર કમિશ્‍નર અને રજિસ્‍ટ્રારશ્રી, સહકારી મંડળીઓ, બ્‍લોક નં.૧૦, પ્રથમ માળ, જુના સચિવાલય,ગાંધીનગર ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૮૬૮
૧પ શ્રી વાય.એ.વલોચ, (માન.સદસ્‍યશ્રી) નિયામકશ્રી, ખેત બજાર અને ગ્રામ્‍ય અર્થતંત્ર, બ્‍લોક નં.૧૩, બીજો માળ, જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર - ૦૭૯-૨૩૨૫૩૯૫૧ FAX ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૯૫૧
૧૬ કૃષિ સહલાકારશ્રી, ફરીદાબાદ,ભારત સરકાર (માન.સદસ્‍યશ્રી) - -
૧૭ શ્રી બી.એમ.જોશી , (સભ્‍ય સચિવશ્રી) મેનેજિંગ ડીરેકટરશ્રી, ગુજરાત રાજય કૃષિ બજાર બોર્ડ, બ્‍લોક નં.૧૯, બીજો માળ, જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર ૯૮૯૮૦૨૭૭૧૫ ૦૭૯- ૨૩૨૫૪૦૦૬ FAX ૦૭૯-૨૩૨૫૪૦૧૮
  • ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ
  • ગુજરાત સરકાર
  • જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation